การบริการที่ปรึกษานำเข้าแรงงานลาว mou ถูกกฏหมาย

การบริการที่ปรึกษานำเข้าแรงงานลาวถูกกฏหมาย ตามข้อตกลง mou
เงื่อนไข :
• จำนวนแรงงานลาวที่ต้องการใช้บริการ ต้องมีจำนวนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
• นายจ้างต้องดำเนินการขออนุญาตมีโควต้าแรงงานต่างด้าว ณ สนง.แรงงานจังหวัดในพื้นที่
• นายจ้างพร้อมจัดเรื่องที่พักให้แรงงานต่างด้าว และให้ค่าจ้างผลตอบแทนและดำเนินการตามกฏหมายแรงงานกำหนด

ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. นายจ้าง แจ้งรายละเอียดลักษณะงาน และรายได้เงินเดือนผลตอบแทน
2. ที่ปรึกษาแจ้งประสานงาน สนง.ที่ปรึกษาใน สปป.ลาว ออกประกาศรับแจ้งความต้องการแรงงาน ณ แผนกแรงงานจังหวัดใน สปป.ลาว และดำเนินการสรรหาแรงงาน
3. เมื่อได้จำนวนครบตามต้องการ ที่ปรึกษาดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือก ณ สำนักงานแรงงานจังหวัด สปป.ลาว โดยนายจ้างสามารถเดินทางไปร่วมในการสัมภาษณ์คัดเลือกแรงงานได้ด้วยตนเอง
4. สนง.ที่ปรึกษาใน สปป.ลาว ดำเนินการ ด้านเอกสาร ทำใบอนุญาตทำงาน , Passport และจัดการดำเนินการจนได้รับและส่งเอกสารบัญชีรายชื่อ Namelist (บัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวชาวลาวที่ได้ผ่านการรับรองอนุญาตจากระทรวงแรงงานลาว ให้ทำงานในไทยได้ในบริษัทนายจ้าง )
5. นายจ้างนำบัญชีรายชื่อ Namelist แจ้งให้ สนง.แรงงานจังหวัดในพื้นที่ ดำเนินการรับทราบประทับตรา
6. ที่ปรึกษารับ Namelist ที่กระทรวงแรงงานไทยประทับตราแล้ว ไปดำเนินการให้ สนง.สถานทูตไทยในสปป.ลาว ออก VISA อนุญาตทำงานให้แรงงานลาว 2 ปี
7. ที่ปรึกษาประสานงาน ตม.นำผ่านแรงงานลาวถูกต้องตามกฏหมายส่งมอบให้ นายจ้าง ณ ด่าน ตม. ประเทศไทย
8. นายจ้างแจ้งการขึ้นทะเบียนแรงงาน ตามที่กระทรวงแรงงานไทยกำหนด

อัตราค่าบริการต่อแรงงาน 1 ราย
งวดที่ 1 ทำสัญญา 2,000 บาท
งวดที่ 2 ดำเนินการสัมภาษณ์จนถึงส่งมอบแรงงาน 12,000 บาท
งวดที่ 3 เมื่อวันรับมอบแรงงาน 6,000 บาท (สปป.ลาว 4000 บาท ค่าบริการที่ปรึกษา 2000 บาท)
รวม ค่าใช้จ่ายดำเนินการใน สปป.ลาว 18,000 บาท + ค่าบริการที่ปรึกษา 2,000 บาท
นายจ้างสามารถหักค่าใช้จ่ายคืนจากแรงงานลาว ได้ 18,000 บาท (เดือนละ 1,800 บาทx 10 เดือน)

Advertisements

แรงงานลาว mou

รูปภาพ

ตัวแทนที่ปรึกษาแรงงานลาวประจำปีะเทศไทย
ซึ่งบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
แรงงานต่างด้าว (ลาว) ตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งได้รับเกียรติ และความไว้วางใจจากหน่วยงาน ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทย
และหน่วยงานของราชการ คือแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคม แขวงฯ
( แรงงานจังหวัด) ในเขตพื้นที่ 4 แขวงภาคใต้ โดยให้เป็นที่ปรึกษา/ผู้ประสานงาน
นำแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ อย่างถูกต้องตามกฎหมายตามนโยบายระหว่างรัฐคือ
ข้อตกลงตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)
และเป็นผู้แทนด้านคุ้มครองแรงงานระหว่างการเข้ามาทำงานในระยะเวลาสัญญาจ้าง 2 ปี
จึงเรียนเสนอมายังท่านในการนำแรงงานเข้าทำงานในโรงงานและ การปรับสภาพแรงงานลาวที่อยู่ในโรงงานให้ถูกต้องตามกฏหมาย
เพื่อมาให้ท่านพิจารณาและหวังว่าคงได้มีโอกาส ได้ทำงานร่วมกันเพื่อแบ่งเบาภาระนายจ้าง สนองตอบในการแก้ปัญหาต่างๆ ด้านแรงงาน
จึงขอขอบพระคุณอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
โทร 081 6897656
รูปภาพ